禅修班笔记(仅供参考请勿转发) / 佛子行三十七颂

其他佛子行三十七颂

Jump to Section

Total words: 1,797. Estimated reading time: 0 hour and 8 minutes.

佛子行三十七颂

1. 顶礼立誓

1.1. 顶礼

 • 南无罗给夏 RA 雅 虽见诸法无来去,然唯精勤利众者; 胜师怙主观音前,三门恒时敬顶礼。

1.2. 立誓

 • 利乐之源诸佛陀,修持正法而成就, 亦依了知其行故,于此宣说佛子行。

2. 论义

2.1. 前行分七

2.1.1. 暇满具义

 1. 已获暇满大舟时,为自他渡轮回海, 日日夜夜不懈怠,闻思修持佛子行。

2.1.2. 抛弃故乡

 1. 贪恋亲方如沸水,嗔恨敌方如烈火, 遗忘取舍愚暗者,抛弃故乡佛子行。

2.1.3. 居于静处

 1. 离恶境故惑渐轻,无散乱故善自增, 净心于法生定解,居于静处佛子行。

2.1.4. 舍弃今世

 1. 长伴亲友各分离,勤积之财留后世, 识客终离身客店,舍弃今世佛子行。

2.1.5. 远离恶友

 1. 交往恶人增三毒,失坏闻思修事业, 令成无有慈悲者,远离恶友佛子行。

2.1.6. 依止上师

 1. 依止正士灭罪业,功德增如上弦月, 殊胜上师较自身,更为珍爱佛子行。

2.1.7. 皈依三宝

 1. 己尚缚于轮回狱,世间天神能救谁? 故知殊胜无欺处,皈依三宝佛子行。

2.2. 正行宣说三士道

2.2.1. 下士道断罪业

 1. 佛说难忍恶趣苦,皆为恶业之果报, 是故纵遇生命难,永不造罪佛子行。

2.2.2. 中士道求解脱

 1. 三有乐如草尖露,乃是瞬间坏灭法, 了知恒时无变法,希求解脱佛子行。

2.2.3. 上士道发菩提心

2.2.3.1. 世俗菩提心

2.2.3.1.1. 禅定位修
2.2.3.1.1.1. 知母念恩七重因果(金洲大师)
 1. 无始时来慈我者,诸母若苦自何乐? 是故为度无边众,发菩提心佛子行。
2.2.3.1.1.2. 自他相换(寂天菩萨)
 1. 诸苦由求自乐生,圆满正觉利他成, 是故己乐与他苦,真实相换佛子行。
2.2.3.1.2. 出定后恶缘转道用
2.2.3.1.2.1. 衰(夺财)转为道用世间八法四不欲之一
 1. 何人以大贪欲心,夺或令夺我诸财, 自身受用三世善,回向于他佛子行。
2.2.3.1.2.2. 苦(杀害)转为道用世间八法四不欲之一
 1. 我虽无有些微错,何人若断吾头颅, 然以悲心将彼罪,自身代受佛子行。
2.2.3.1.2.3. 毁(恶名)转为道用世间八法四不欲之一
 1. 有者百般中伤吾,恶名纵遍三千界, 然我深怀慈爱心,赞其功德佛子行。
2.2.3.1.2.4. 讥(诽谤)转为道用世间八法四不欲之一
 1. 何人大庭广众中,揭露吾过出恶语, 于彼亦作上师想,恭敬顶礼佛子行。
2.2.3.1.2.5. 安忍转为道用恩将仇报、凌辱
 1. 吾如自子爱护者,彼纵视我如怨敌, 犹如慈母于病儿,尤为怜爱佛子行。

 2. 与我等同或下士,虽以傲慢而凌辱, 然吾敬其如上师,恒时顶戴佛子行。

2.2.3.1.2.6. 兴衰转为道用衰败、兴盛 (不妒,不慢)
 1. 贫穷恒常受人欺,且为重疾恶魔逼, 众生罪苦自代受,无有怯懦佛子行。

 2. 美名远扬众人敬,亦获财如多闻子, 然见世福无实义,毫无傲慢佛子行。

2.2.3.1.2.7. 贪嗔转为道用嗔境、贪境(不嗔,不贪)
 1. 自嗔心敌若未降,降伏外敌反增强, 故以慈悲之军队,调伏自心佛子行。

 2. 一切妙欲如盐水,愈享受之愈增贪, 令生贪恋诸事物,即刻放弃佛子行。

2.2.3.2. 胜义菩提心(胜义三空–破无明愚痴)

2.2.3.2.1. 禅定位修离戏无执
 1. 一切境现唯心造,心性本来离戏边, 了达此理于二取,皆不作意佛子行。
2.2.3.2.2. 出定后修
2.2.3.2.2.1. 贪无执
 1. 逢遇悦意对境时,视如夏季之彩虹, 虽显美妙然无实,断除贪执佛子行。
2.2.3.2.2.2. 嗔无执
 1. 诸苦如同梦子死,迷现执实诚疲惫, 是故遭遇违缘时,视为幻相佛子行。

2.2.4. 修菩提心学处

2.2.4.1. 六度

2.2.4.1.1. 布施度
 1. 获得菩提身尚舍,何况一切身外物, 故不图报异熟果,慷慨布施佛子行。
2.2.4.1.2. 持戒度
 1. 无戒自利尚不成,欲成他利诚可笑, 故于三有无希求,守护净戒佛子行。
2.2.4.1.3. 安忍度
 1. 于求妙果之佛子,一切损害如宝藏, 故于诸众无怨恨,修持安忍佛子行。
2.2.4.1.4. 精进度
 1. 唯成自利小乘士,勤如扑灭燃头火, 饶益众生功德源,具足精进佛子行。
2.2.4.1.5. 静虑度
 1. 当知止观双运理,以此摧毁诸烦恼, 真实超越四无色,修习禅定佛子行。
2.2.4.1.6. 智慧度
 1. 若无智慧以五度,不得圆满菩提果, 故以方便三轮空,修持智慧佛子行。

2.2.4.2. 修学四过(菩萨戒四重戒)

2.2.4.2.1. 行非法
 1. 若未观察自错误,以法形相行非法, 是故恒时审自己,断除过患佛子行。
2.2.4.2.2. 谈过失
 1. 以惑谈他菩萨过,则将毁坏自功德, 故于大乘诸士夫,不说过失佛子行。
2.2.4.2.3. 贪利养
 1. 为求利养相互争,失坏闻思修事业, 故于亲友施主众,根除贪执佛子行。
2.2.4.2.4. 说粗语
 1. 恶言刺伤他人心,亦失菩萨品行故, 莫说他人不悦词,杜绝粗语佛子行。

2.2.4.3. 对治烦恼

 1. 烦恼串习难对治,执持正知正念剑, 贪等烦恼初生时,立即铲除佛子行。

2.2.4.4. 成办他利

 1. 总之一切威仪中,观心处于何状态, 相续具足正知念,承办他利佛子行。

2.2.4.5. 回向菩提

 1. 如是勤修诸善根,为除无边众生苦, 皆以三轮清净慧,回向菩提佛子行。

3. 末义四颂

3.1. 造论之因

 • 为利欲修菩萨道,依照经续论典义, 诸圣者言而撰著,三十七颂佛子行。

3.2. 无误宣说

 • 因吾慧浅无修行,虽无智者所喜词, 然依诸多经论故,此佛子行定无谬。

3.3. 谦虚祈恕

 • 而诸佛子广大行,如我愚者难测故, 相违不符等诸过,诸圣者前祈宽恕。

3.4. 回向菩提

 • 以此善愿众有情,以胜世俗菩提心, 等同不住有寂边,大悲怙主观自在。